Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

LIGA KLAS

 

 

Regulamin szkolnego konkursu Liga Klas/Mistrzów  w roku szkoln

ym 2016/2017

 

 

Cele konkursu:

Integracja zespołów klasowych.

Integracja społeczności uczniowskiej.

Poprawa wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

Poprawa frekwencji uczniów.

Zaangażowanie uczniów w pracach SU.

Zaangażowanie uczniów w życie szkoły.

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas I-VI.

2. Każda klasa ma obowiązek uczestniczyć  w konkursie.

3. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

4. W skład jury wchodzą członkowie Zarządu SU oraz opiekun.

5. Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty za:

a) średnią ocen semestralną,

b) średnią ocenę z zachowania,

c) średnią frekwencję uczniów w danej klasie,

d) estetykę i wystrój sali lekcyjnej, za którą dana klasa jest odpowiedzialna (w tym

gazetki ścienne),

e) korzystanie z biblioteki szkolnej,

f) pracę uczniów na rzecz szkoły,

g) uczestnictwo w konkursach i zawodach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich,

h) organizację akademii, uroczystości, imprezy, koncertu itp.,

i) aktywność społeczną,

j) dodatkową pracę.

Jury przedstawia aktualną punktację na gazetce ściennej SU, stronie internetowej szkoły, w gazetce „Szpilka”.

Końcową klasyfikację konkursu ogłasza jury po podliczeniu wszystkich

miesięcznych etapów – planowane na 1.06.2017r.

Konkurs trwa od 3.10.2016r. do 31.05.2017r.

 

Przewidywane nagrody za poszczególne miejsca:

I miejsce:

- nagroda główna – ufundowanie (50%) przez Radę Rodziców wyjścia klasy

do Parku Wodnego, kina lub na pizzę,

- pięć dni bez pytania;

II miejsce

-trzy dni bez pytania,

- słodki poczęstunek,

- pamiątkowy dyplom;

 

III miejsce

- dzień bez pytania,

- słodki poczęstunek,

- pamiątkowy dyplom.

 

Szczegółowa punktacja:

 

- za najlepsząśrednią ocen semestralnych klasa otrzymuje 20 pkt., za kolejne średnie - 15 pkt.,10 pkt. i 5 pkt.( w klasach I-III i IV- VI);

- za najlepszą średnią frekwencjęsemestralną klasa otrzymuje 20 pkt., za kolejne średnie 15 pkt., 10 pkt. i 5 pkt. ( w klasach I-III i IV- VI);

- za najlepsząśrednią ocen semestralnych z zachowania klasa otrzymuje 20 pkt., za kolejne średnie - 15 pkt., 10 pkt. i 5 pkt. ( w klasach I-III i IV- VI);

- za udział w konkursachorganizowanych przez SU (za I miejsce - 15 pkt.,

II miejsce 12 pkt., III miejsce 10 pkt., wyróżnienia 8 pkt.);

- za największą liczbę wypożyczonych książek z bibliotekiw miesiącu8 pkt., za kolejne – 7 pkt. i 6 pkt. (w kategorii I-III i IV- VI);

– za dodatkowe, aktywne (udokumentowane) zaangażowanie klasy w działalność na rzecz szkoły 15 pkt.;

- za zajęcie przez ucznia/uczniów danej klasy w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych: I miejsca - 10 pkt., II miejsca - 7 pkt., III miejsca5 pkt.;

 - za zajęcie przez ucznia/uczniów danej klasy I - III miejsca w konkursach, zawodach na etapieogólnopolskim – 20 pkt., wojewódzkim – 15 pkt., rejonowym 10 pkt.;

- za zajęcie przez ucznia/uczniów danej klasy I miejsca w szkolnym konkursie, szkolnych zawodach sportowych5 pkt, II miejsca 4 pkt, III miejsca3 pkt.,

- za samodzielnąorganizację przez klasę akcji charytatywnej, zbiórki pieniędzy lub innych przedmiotów na konkretny cel20 pkt.;

– za przygotowanie przez klasę (min. 80% uczniów) uroczystości szkolnej, akademii, przedstawienia teatralnego, koncertu itp.  – 20 pkt., (ok. 50% zaangażowanych uczniów danej klasy) - 10pkt.

- za wystrój sali (oceniany przez jury) - I miejsce – 8 pkt., II miejsce – 7 pkt., III miejsce – 6 pkt., wyróżnienie – 5 pkt.;

- za wolontariat - organizowanie ( nie jednorazowej, ale w miarę stałej)  koleżeńskiej pomocy przez uczniów danej klasy ( np. pomoc w odrabianiu prac domowych, klasowe „korepetycje”, nauka czytania, teatrzyk dla młodszych itp.) – 20 pkt.,

- za 100% uczniów danej klasy w strojach galowych lub w przebraniu ( apel, uroczystość szkolna, konkurs SU ) – 8 pkt.

 

Beata Palenka