Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

Prawa ucznia

Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej są:

 •  prawo do nauki,
 •  prawo do wychowania w rodzinie,
 •  prawo do wychowania bez przemocy,
 •  prawo do informacji,
 •  prawo do swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,
 •  prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:

a)    zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,

b)   zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz jawnej, systematycznej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny,

c)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

d)   higienicznych warunków nauki,

e)    powiadamiania ucznia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ( w tygodniu mogą być tylko dwa sprawdziany)

f)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

g)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

h)   uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

i)      opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

j)      korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

k)   odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,

l)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

m) uczestnictwa i udziału w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły oraz uczestnictwa w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

n)   odwoływania się w kwestiach spornych do wychowawcy, rzecznika praw ucznia, dyrektora, samorządu uczniowskiego czy rady pedagogicznej,

o)   tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

p)   ochrony swojej własności.

 

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

a)     przestrzegać obowiązujących w szkole przepisów,

b)    uczyć się systematycznie,

c)     pracować nad własnym rozwojem,

d)    aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

e)     godnie reprezentować szkołę, szanować tradycję szkolną,

f)      odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
chronić własne życie i zdrowie,

g)     przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny,

h)    przebywać w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw na terenie szkoły,

i)       przestrzegać zakazu palenia papierosów, przynoszenia i stosowania używek na terenie szkoły oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę,

j)        dbać o wspólne mienie szkolne,

k)    troszczyć się o ład, porządek, czystość w budynku szkolnym i na terenie wokół szkoły,

l)       dbać o schludny wygląd i przestrzegać regulaminowego stroju szkolnego, zwłaszcza:

 • zmieniać obuwie,
 • nosić skromny i estetyczny ubiór,
 • ograniczyć ilość ozdób(biżuterii),
 • brak makijażu,
 • krótkie, czyste paznokcie,
 • zakaz malowania włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur,
 • zakaz noszenia butów na wysokich obcasach,
 • zakaz manifestowania wyglądem zewnętrznym przynależności do jakiejkolwiek subkultury,

ł) zwalniać się z lekcji wyłącznie na ustną lub pisemną prośbę rodzica, decyzji pedagoga, wychowawcy,

m) usprawiedliwiać nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły,

 n) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.

W szkole obowiązują następujące zasady korzystania z urządzeń elektronicznych:

 • zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych( na lekcjach telefony są wyłączone)
 • na ternie szkoły obowiązuje zakaz używania sprzętu nagrywającego obraz i dźwięk,
 • podczas przerw dopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu odtwarzającego pliki muzyczne.

 

UCZEŃ MA PRAWO:

 1. Bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych i prowadzonych przez szkołę;
 2. Bezpłatnie korzystać z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego;
 3. Do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
 4. Do prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia, zapewniającego rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 5. Do systematycznej, jawnej i sprawiedliwej oceny;
 6. Do ochrony i poszanowania własnej godności;
 7. Zgłaszać dyrektorowi szkoły i swojemu wychowawcy niezadowolenie z osiągniętych wyników i wnioskować o ponowne ich ustalenie;
 8. Do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego;
 9. Do nauki religii;
 10. Do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań;
 11. Do bezpłatnego korzystania z poradnictwa pedagoga i psychologa;
 12. Do swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole;
 13. Do organizowania imprez klasowych i szkolnych pod opieką wychowawcy;
 14. Do nauczania indywidualnego w domu, gdy zachodzi taka potrzeba;
 15. Do uzyskania pomocy w nauce.

                                                                                                         

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się na lekcje oraz przynosić wszystkie niezbędne przybory szkolne;
 3. Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, a także rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania;
 4. Aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły;
 5. Sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pracujących w szkole – nauczycieli oraz pracowników obsługi;
 6. Godnie reprezentować szkołę;
 7. Chronić życie i zdrowie własne i innych przed zagrożeniem;
 8. Troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych;
 9. Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń;
 10. Zostawiać wierzchnie okrycia w szatni, zmieniać buty;
 11. Wyłączać telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych;
 12. Pozostać na terenie szkoły podczas przerw;
 13. Usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły.