Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

pełni dyżur w każdy

 PONIEDZIAŁEK GODZ. 13.40-14.30 SALA 40

Każdy uczeń Naszej szkoły powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.                   Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.


Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:
- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
- W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:
- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:
- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
- Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

O czym uczeń wiedzieć powinien:
1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Twoje prawa - prawa ucznia 


Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
- zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

Pamiętaj - masz też obowiązki

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
4. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
5. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
6. Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
7.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- wychowawcy klasy,
- pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
- Rzecznika Praw Ucznia,

- Dyrektor Szkoły.

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

MOŻESZ RÓWNIEŻ NAPISAĆ EMAIL  mariusz204@vp.pl

CIEKAWE STRONY:

Strona biura Rzecznika Praw Dziecka. Na stronie znajdziesz informacje jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik, sprawozdania z jego działania, poznasz prawa dziecka i akty prawne z nimi związane. Zapoznasz się również z listą instytucji i programów międzynarodowych zajmujących się prawami dziecka.)

 

Serwis zawiera informacje o imprezach dla dzieci oraz sporo propozycji kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Znajdziesz tu informacje o przyjaznych dzieciom wydarzeniach, wycieczkach, muzeach, placach zabaw, restauracjach i przeróżnych zajęciach.

 

Wszystko na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Nauczyciele znajdą tutaj scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie.