Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. " Adama Mickiewicza " w Chełmie

 

WIZJA SZKOŁY:

Chcemy, aby nasza szkoła była centrum edukacyjnym i kulturalnym całego społeczeństwa lokalnego, a każdy uczeń czuł się podczas lekcji i w czasie pozalekcyjnym swobodnie, ale i bezpiecznie. Chcemy, aby szkoła wspierała rozwój każdego ucznia i wyrównywała szanse życiowe dzieci z różnych środowisk w zakresie:
- zdobywania wiedzy warunkującej sukces w dalszych etapach kształcenia,
- rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych,
- prawidłowego współistnienia w grupie rówieśniczej opartego na społecznie akceptowanych zasadach moralnych.
Głównym celem placówki jest kształcenie zapewniające wszechstronny rozwój ucznia.
Chcemy rozwijać zainteresowania i zamiłowania uczniów, przygotować ich do właściwego rozpoznawania wartości i kierowania się nimi w życiu. Pragniemy inspirować ich twórczą aktywność na polu jednostkowym, rodzinnym i społecznym. Zamierzamy wychować uczniów w znajomości poszanowaniu prawa.

Swoje działania opieramy na poszanowaniu prawa, tolerancji i tradycji. Najważniejsza dla nas jest współpraca trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Podstawą naszego działania są wysokie, stale podnoszone kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz myślenie pedagogiczne ukierunkowane na przyszłość.

MISJA SZKOŁY:

Istniejemy dla wszystkich: uczniów, rodziców i lokalnego środowiska. Nie dzielimy naszych wychowanków na lepszych i gorszych, a młodzież na uczniów i absolwentów. Staramy się, aby każdy czuł się w naszej szkole dostrzegany i doceniany. Chcemy, aby każdy mógł ze swoimi problemami zwrócić się do wychowawcy, pedagoga, dyrekcji.